Prijava

Izvor imena

Najstarejši zapis o škoromatu najdemo že v prvi polovici 14. stoletja. Vendar ne v Brkinih, temveč v furlanskem Čedadu (Cividale), kjer je 12. februarja 1340 mestni magistrat objavil prepoved, po kateri se brez dovoljenja gestalda in mestnega sveta nihče ni smel pokazati na ulicah “in habiu scaramatte“ - se pravi v obleki škoromata.

Različica prvega imena se je pojavila v arhivskih virih še enkrat v naslednjem stoletju, in sicer februarja leta 1422, tokrat kot sgaravatte. Ta dva dokumenta je našel Valentino Ostermann ju prvič objavil v drugem delu svoje knjige ‘La vita in Friuli’, ki je leta 1940 izšla v Vidmu (Udine), in sicer v poglavju, ki obravnava furlanske maske. S tema izrazoma se je tudi spoprijel Giuseppe Vidossi, ki predlaga dva mogoča izvora, oba pa sta zanimiva za razlago škoromata. Prvi je termin scaraguaita iz staronemškega skarwahta, drugi pa srednjeveški latinski izraz scaramancum.

Pri prvem izrazu naletimo na izraz skar-wahta, scharwahte, kar v stari nemščini pomeni “ljudska straža“. Ta je bila sestavljena iz nekaj mož, ki so opravljali stražarsko dolžnost.

Tudi drugi izraz scaramancum in njemu podobni besedi scaramanga in scaramangum pravzaprav pomenijo širok vojaški plašč ali ogrinjalo, ki zakrije celo telo. Dejstvo je, da so bili pripadniki ljudske straže ogrnjeni v široke vojaške plašče, ki so bili najverjetneje črne barve. Ljudje pa so si najraje nadeli obleko nočnega čuvaja - schiravaita - tovrstni našemljeci pa so se imenovali sgaravati.

O tem govori tudi ‘Statuta e ordinamenta Communitatis Terre Utini’ iz leta 1425, o katerem poroča Vicenzo Joppi. Vendar pa zadošča razlaga dr. Kureta, da je tip našemljenca, o katerem govori čedajska prepoved, ogrinjal v dolg črn plašč, na katerega še danes spominja stara beneška maska ‘domina’. Po Kuretovi domnevi je furlanski izraz zašel v naše kraje v času oglejskega gospostva (od leta 1228 dalje), ko so bili Brkini mejno območje med Oglejskimi patriarhi in Goriškimi grofi. Domačini so tako hote ali nehote prihajali v stik z vojaštvom ene in druge strani, tako da so jim bili scaramatti dobro znani. Od njih so prevzeli in sčasoma spremenili ime.

Najnovejše raziskave pa kažejo še na eno možno razlago imena, ki je zelo pogost, ko je neka beseda prepovedana ali celo tabu. Tako so se s preoblikovanjem pojma mascaratto ljudje izognili prepovedani besedi in mogoče tudi sankcij, ki so uporabi besede sledili. Sčasoma se je oblikovala nova beseda, ki pomeni isto, a ni bila prepovedana.